L'abella de la mel, (Apis mellifera) és un insecte social. En estat salvatge per construir els ruscos en cavitats naturals. Quan una colònia creix per sobre d'un llindar, algunes obreres busquen un lloc per crear una nova. Quan ho troben, una fracció de la colònia original s'aixeca en vol acompanyat d'una reina i s'instal en aquest nou espai. Aquest emplaçament ha de complir una sèrie de requisits, com un volum mínim, un accés petit, una superfície adequada per penjar la bresca, tranquilitat, etc. Aquestes condicions les compleixen molts recipients com caixes elèctriques, comptadors d'aigua i electricitat, càmeres d'aire d'edificis, casetes de maquinària per a piscines, armaris d'eines del jardí, etc.

La probabilitat que les abelles es fixen en un compostador existeix, però no és molt probable, perquè molt sovint s'obre i tanca per ficar restes, remoure, extreure compost, etc. A més, no és més alta que per a qualsevol altre espai que reuneixi les condicions abans esmentades.

Es dóna la circumstància que l'abella és una espècie protegida per la legislació, encara que en un grau menor. Per aquesta raó, s'ha d'informar a l'organisme pertinent de l'actuació que s'ha de prendre per retirar-la de aquesta ubicació. En el cas de Catalunya s'ha d'avançar un escrit per correu electrònic o FAX al departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, i també enviar-lo per correu ordinari.

Adjuntem un exemple de com hauria de ser aquest escrit.

Jo, xxxxxx, amb NIF núm. xxxxxxxxxxxxxxxx, demano autorització per realitzar les actuacions de

contr ol 'exemplars res d'abella de la mel (Apis mellifera), utilitzant els productes legals que es requereixi per al romanent de població que no ha pogut ser retirat amb altres mitjans, a un edifici situat al carrer. xxxxxxxxxxxxxxxx de (població).

Signat, a Població en .../.../.......