En l'actualitat, quan escoltem la paraula “compostatge”, pel fet de provenir d'una paraula anglesa “compost” (abonament, fem) pensem en algun procés rar, innovador, que contribueix a la millora del medi ambient, però res més lluny de la realitat, ja que el compostatge es practica des de fa segles en les nostres granges i no és més que aprofitar la capacitat d’autodepuració de la naturalesa que, de forma gratuïta, ens proporciona els microorganismes necessaris per a degradar biològicament la matèria orgànica, sent la nostra única funció la de controlar els factors ambientals que, de forma interrelacionada, influencien en aquest procés.

Mitjançant el compostatge domèstic podem transformar residus com fulles, gespa, restes de podes, residus hortícoles, pells de fruites, verdures i restes de menjars en un material ric en humus, que, al barrejar-se amb el sòl, millora les propietats fisicoquímiques i agronòmiques d'aquest. A més, contribuïm a reduir l'ús d'abonaments químics, rebaixem el pes de la nostra brossa i allarguem la vida útil dels abocadors.

La pila de residus a compostar forma un microhàbitat amb característiques molt diferents a les de l'entorn, i això propicia l'aparició d'organismes especialment adaptats a aquestes condicions, que classificarem segons el nivell en el qual es trobin de la xarxa tròfica:

 1. Consumidors Primaris, que són aquells que consumeixen directament matèria orgànica morta, com ara:

  Bacteris: són els organismes més petits i nombrosos i els primers a començar la feina. Ocupen el paper més destacat en la descomposició de la matèria, ja que posseeixen una àmplia gamma d'enzims capaços de trencar químicament una gran varietat de compostos orgànics. Són organismes unicel·lulars amb formes variades, els cocos posseeixen forma d'esfera, els bacils de bastó i les espirilles i espiroquetes forma espiral. on aquellos que consumen directamente materia orgánica muerta, tales como:

  Protozous: són animals unicel·lulars que es troben en les gotes d'aigua presents en el residu a compostar i la seva importància en la descomposició és molt escassa. Obtenen el seu aliment de la matèria orgànica de la mateixa manera que els bacteris, encara que poden actuar també com a consumidors secundaris ingerint fongs i bacteris.

  Fongs: menors en número que els bacteris o actinomicets, però amb major massa. Són responsables de descompondre polímers vegetals complexos, massa secs, àcids o pobres en nitrogen per a ser descompostos per bacteris, permetent a aquests continuar el procés de descomposició tan bon punt la major part dels esmentats polímers han estat degradats. La majoria viuen en les capes externes del compost quan la temperatura és alta, creixent en forma de filaments, formant colònies blanques o grises de teixit suau en la superfície de la pila.

  Actinomicets: donen l'olor característica a terra, ja que són especialment importants en la formació de l’humus. Són bacteris filamentosos, que no tenen nucli, però posseeixen filaments multicel.lulars com els fongs, la qual cosa els fa molt similars a aquests. Els seus enzims els permeten trencar químicament residus rics en cel·lulosa, lignina, quitina i proteïnes. Amb freqüència produeixen antibiòtics que inhibeixen el creixement bacterià. Posseeixen forma allargada amb filaments que s'estenen com teranyines grises i acostumen a aparèixer al final del procés de descomposició en els primers 10-15 centímetres de la superfície de la pila.

  • Microorganismes fermentadors: organismes visibles que consumeixen la matèria orgànica directament, com cucs, mosques, àcars de fermentació, cotxinilles, cargols, llimacs, etc. Són més actius en les etapes finals del compostatge.

 2. Consumidors secundaris: macroorganismes que s'alimenten dels consumidors primaris anteriorment esmentats. Dintre d'aquest grup podem citar tisoretes, àcars de motlle, rotífers, protozous, escarabats, nemtodes i cucs plans de terra.
 3. Consumidors terciaris: s’alimenten de matèria orgànica viva, tant de consumidors primaris com de secundaris. En aquest grup trobem aranyes, pseudoescorpins, àcars predadors, centpeus, formigues i escarabats.

A. Etapa “Mesofílica”: en aquesta etapa abunden els bacteris mesofílics (108 bacteris/g humit) i fongs mesofílics (106). El número d’actinomicets roman relativament baix (104). A causa de l'activitat metabòlica de tots aquests microorganismes, la temperatura augmenta fins a 40ºC, el pH disminueix des d'un valor neutre fins 5,5-6 a causa de la descomposició de lípids i glúcids en àcids pirúvics i de proteïnes en aminoàcids, el que afavoreix l'aparició de fongs mesofílics més tolerants a les variacions del pH i humitat. En aquesta etapa la relació C/N és d'especial importància, ja que el carboni aporta l'energia als microorganismes i el nitrogen és essencial per a la síntesi de noves molècules, per això la relació ha d’estar al voltant de 30. Si superem aquesta proporció, l'activitat biològica disminueix, mentre que proporcions superiors de N provoquen l'esgotament ràpid de l'oxigen, i la pèrdua de l'excés en forma d'amoníac, tòxic per a la població bacteriana, o per lixiviats. El color en aquesta etapa és fresc i fa olor a fruites, verdures i fulles fresques.

La humitat i ventilació del compostador són essencials per a maximitzar l'activitat microbiana i per consegüent el procés en general. La humitat s’ha de mantenir sempre entorn 40-60%, ja que l'aigua distribueix els nutrients per la massa (C, N, P, K, B, Ca, Mg, Na, etc). La ventilació ha de ser adequada, sobretot en les tres primeres etapes, i amb residus densos i rics en N, però mai excessiva, ja que, igual que el sol, pot assecar massa la pila de matèria a tractar. Si la selecció inicial del residu no va ser adequada o la seva àrea superficial és molt reduïda degut al fet que la grandària de les partícules és excessivament gran o petit, la ventilació formarà camins preferencials, quedant altres zones en absència d'oxigen.

B. Etapa “Termofílica”: la temperatura continua ascendint fins arribar a valors de 75ºC, les poblacions de bacteris i fongs mesofílics moren o romanen en estat de latència mentre que els bacteris termofílics (109), actinomicets (108) i fongs termofílics (106) troben el seu punt òptim, generant fins i tot més calor que els mesofílics. La degradació dels àcids obtinguts en l'etapa anterior provoca l'increment del pH, passant des de 5,5 fins a 7,5, on romandrà gairebé constant fins al final del procés. El color del compost es va tornant més fosc i l'olor original es comença a substituir per olor a terra. És en aquesta etapa quan comença la esterilització del residu a causa de les altes temperatures. La majoria de les llavors i patògens com

C . Etapa de refredament: una vegada que els nutrients i energia comencen a escassejar, l'activitat dels microorganismes termofílics disminueix i, conseqüentment, la temperatura en la pila descendeix des dels 75ºC fins la temperatura ambient, provocant la mort dels anteriors i la reaparició de microorganismes mesofílics al passar pels 40-45ºC. Són aquests els que dominaran el procés fins que tota l'energia sigui utilitzada.

D . Etapa de maduració: la temperatura i pH s'estabilitzen. Si el pH és àcid ens indica que el compost encara no està madur. Els actinomicets adquireixen especial importància en la formació d’àcids humits i són freqüentment productors d'antibiòtics que inhibeixen el creixement de bacteris i patògens, mentre que els macroorganismes com nematodes, rotífers, escarabats, cucs etc., incrementen la seva activitat ocupant la funció de remoure, excavar, moldre, mastegar i en general trencar físicament els materials, incrementant l'àrea superficial d'aquests per a permetre l'accés dels microorganismes. El color del producte final ha de ser negre o marró fosc i la seva olor a terra de bosc. A més, ja no hem de reconèixer els residus inicials.

Alguns compostadors posseeixen sistema de volteig, que ajuda a mantenir la concentració d'oxigen, porositat, temperatura i humitat uniforme en tota la pila de residus, ja que els materials pròxims a la superfície tendeixen a rebre major aportació d’oxigen, però arriben a menys temperatura, mentre que els materials de l'interior posseeixen menor porositat a causa de la pressió dels materials que els envolten i arriben a major temperatura i humitat.

Finalment, cal posar especial atenció en l'elecció del compostador i en la correcta selecció i preparació del residu i aprofitar la capacitat d’autodepuració que la naturalesa ens brinda. D'aquesta manera, la naturalesa i nosaltres sortirem guanyant.

Autor: Miguel Àngel Rey López

Titulació: Ambientòleg