L’estiu és el període en què és necessària una major cura quant al reg. Cal, doncs, preveure que, quan ens n’anem de vacances, les plantes disposin de l’aigua que necessiten. Com que no sempre podem comptar amb la col·laboració d’una persona que se n’ocupi, el millor és instal·lar un sistema de reg automatitzat. A més dels grans sistemes per a jardins, n’hi ha d’altres de més senzills molt adequats per a terrasses.

En general, els sistemes de reg són infraestructures de manteniment vinculades als jardins, sobretot si aquests tenen unes dimensions importants o estan ornamentats amb gespa. En tots dos casos, el reg manual és complicat, i, a més, va acompanyat d’un important malbaratament d’aigua. La instal·lació d’un sistema de reg és, doncs, en els jardins, una necessitat de tot l’any, tant a efectes pràctics com d’eficàcia. A les terrasses i els balcons, en canvi, el reg manual, ja sigui amb mànega o regadora, és el més utilitzat. El problema és com mantenir un nivell suficient d’humitat a les jardineres i els testos quan no som a casa.

Reg automatitzat

Si disposem d’una presa d’aigua a la terrassa, la instal·lació d’un petit sistema de reg automatitzat per degoteig ens permetrà garantir que, durant les vacances, les plantes disposaran de l’aigua que necessiten.

La instal·lació és molt senzilla, i, si volem, quan el sistema de reg ja no sigui necessari el podem desmuntar i guardar fins l’any vinent.

Al mercat hi ha programadors de petites dimensions fàcilment adaptables a la presa d’aigua, on es connecten mànegues que s’hauran d’estendre al voltant de la terrassa. Un bon lloc és la part del darrere de les jardineres i els testos, i amb una mànega de 12 mm de diàmetre n’hi haurà prou. El reg per a cada contenidor de plantes es fa mitjançant la instal·lació de microtubs que es claven a la mànega general i es posen en contacte amb el substrat. L’energia per fer funcionar el programador es pot obtenir connectant-lo a la xarxa elèctrica o mitjançant bateries.

Un aspecte fonamental a tenir en compte a l’hora de dissenyar la instal·lació de reg són les diferents necessitats hídriques. Hi ha plantes que cal regar cada dia i d’altres que no. Els programadors poden tenir diverses sortides d’aigua (electrovàlvules), la qual cosa permetrà dividir la terrassa per zones i racionalitzar en cada cas tant la periodicitat del reg com la durada. És tan important que no falti aigua com que no sigui excessiva, ja que regar més del compte pot afectar negativament les plantes fins a podrir-les. D’altra banda, cal ser molt curós amb el recurs i evitar un consum innecessari.

Acumuladors d’aigua

Si la instal·lació d’un sistema de reg és complicada, l’espai és molt petit (per exemple, un balcó o una finestra) o és difícil accedir a una presa d’aigua, hi ha altres sistemes que poden ajudar-nos a aconseguir que les plantes tinguin la humitat necessària durant la nostra absència. Es tracta de gels que es barregen amb el substrat a prop de les arrels i que actuen com a acumuladors d’aigua: l’absorbeixen i posteriorment l’alliberen a mesura que la planta ho necessita. Aquest sistema acostuma a ser eficaç durant una setmana, aproximadament, i abans de marxar cal fer un reg important que carregui el gel.

Plantes d’interior

A dins de casa és complicat muntar una instal·lació; per tant, cal trobar altres solucions per mantenir les plantes en bon estat. Una excel·lent opció són els testos i les jardineres amb reserva d’aigua, situada en un espai a sota del recipient. Una altra possibilitat, no per senzilla menys útil, consisteix a clavar en el substrat un material porós amb l’altre extrem submergit en un recipient ple d’aigua. En aquest cas, la hidratació es fa per capil·laritat. En el mercat es poden trobar petits enginys dissenyats amb aquest objectiu. Si no els trobem, podem fer-los nosaltres mateixos amb una corda una mica gruixuda de cotó trenat.

El sol i les plagues

A més de garantir l’aportació d’aigua, ja sigui mitjançant la instal·lació d’un sistema de reg o gràcies als veïns que se n’ocuparan quan convingui, cal evitar tant com es pugui que les plantes hagin de suportar la insolació estiuenca, tant per raons de temperatura com d’evaporació. La majoria de terrasses, i també molts balcons, disposen de tendals que, en estar estesos durant les hores de més sol, protegeixen les plantes. Quan marxem, aquesta protecció desapareix. Es pot substituir amb la col·locació d’un ombratge de malla de plàstic semblant als que es fan servir als hivernacles, que evitarà l’estrès hídric i la duresa del sol.

Fins i tot plantes tan rústiques com els geranis agraeixen una “ombrel·la” a l’estiu!

Abans de marxar també hem de pensar en les plagues. És tan senzill com revisar bé les plantes i, si sospitem que poden patir un inici d’atac, fer un tractament que el mantindrà en uns nivells de més fàcil solució a la tornada. El moment del dia més convenient per fer-ho és a l’hora baixa.

Buscar remeis

Si, malgrat totes les precaucions, en tornar de les vacances trobem alguna planta en molt mal estat per manca d’aigua, podem intentar recuperar-la reduint la superfície foliar amb una poda lleugera per disminuir les necessitats d’evapotranspiració. Un cop podada, la submergirem en aigua per afavorir la rehidratació, la posarem a l’ombra fins que millori el seu aspecte i farem regs sovintejats, procurant, això sí, que no siguin tan excessius que arribin provocar un procés de podridura.

Les plantes que guarneixen les nostres terrasses i balcons ens fan molt feliços. No es mereixen, doncs, totes aquestes atencions? Quan tornem de vacances, segur que agrairem trobar-les tal com les vam deixar.

Destacats

La instal·lació d’un petit sistema de reg automatitzat ens permetrà garantir que, durant les vacances, les plantes disposaran de l’aigua que necessiten

Cal evitar tant com es pugui que les plantes hagin de suportar la insolació estiuenca.

Per Salvador Pi, mestre jardiner de Parcs i Jardins, i Maria Rosa Salvadó, periodista.