El compost que es fa a casa té múltiples avantatges. Dóna consistència als terrenys sorrencs i esponjositat als més argilosos. En ambdós casos proporciona una textura ideal al terreny i ajuda a retenir els nutrients que abans es perdien. També reté la humitat amb un bon drenatge al mateix temps. Està més que comprovat que el compost és un element indispensable per evitar l'erosió, per exemple, dels talussos o els parterres.

La propietat més coneguda del compost, però, és l'aportació de nutrients de manera progressiva. Això es deu a la degradació, descomposició i transformació de les restes vegetals en un producte assimilable per les plantes, que absorbeixen els seus minerals de forma progressiva. A més, durant el procés de compostatge es neutralitzen possibles elements tòxics o patògens. Això ja ho sabien els nostres avantpassats i és per això que compostaven totes les restes a l'antic femer, barrejant els fems dels animals de granja amb les restes de la collita. Un recent estudi de Teagasc (Organisme per al Desenvolupament de l'Agricultura i l'Alimentació) i l' University College de Dublín ha demostrat que la matèria orgànica transformada en compost és capaç de suprimir diverses malalties transmeses per terra i que els bacteris i fongs presents en el compost poden exercir un control biològic contra patògens vegetals, en colonitzar zones de l'arrel que altres patògens ja no podran ocupar.

Al no ser necessaris productes químics, ja que el compost retorna a la terra els nutrients que aquesta necessita, també s'incrementa la quantitat de microorganismes beneficiosos pel cicle natural de la vida. Així, s'afavoreix la vida al sòl i això serveix perquè els cucs i altres organismes s'airegin la terra, evitin que aquesta es compacti i afavoreixin, així, l'arrelament de plantes i hortalisses.