Les plantes de compostatge compleixen una funció important en les grans ciutats, on cal tractar milers de tones de residus orgànics (vegetals o no) i on encara no es duu a terme cap sistema de gestió de la matèria orgànica en els habitatges, sobretot per manca d'espai i de restes seques per aportar al compostador.

En aquests casos en què només es generen restes de menjar, seria adequat tenir un vermicompostador, que a més necessita poc espai per a funcionar.

D'altra banda, la poda de l'arbrat públic no es pot compostar a les cases dels ciutadans i, per tant, requereix un tractament a gran escala.

D'aquesta manera, mitjançant recollida selectiva dels residus orgànics, es pot fer compost industrial en piles o en túnel. El compost resultant es pot utilitzar després als parcs i jardins de les mateixes ciutats, però sempre segons la qualitat del compost final, ja que moltes vegades és difícil tenir una fracció d'impropis baixa en la recollida selectiva dels residus orgànics, a més de que és més difícil mantenir les condicions idònies d'humitat i aeració en el compostatge industrial que no pas en el compostatge domèstic