Les aplicacions de l'humus de cuc vermell són reparadores de terres castigades. Als terrenys compactes els dóna esponjositat i als arenosos consistència. També redueix l'erosió i ajuda a retenir la humitat. Amb això s'aconsegueix un terreny més porós i permeable al mateix temps. La composició de l'humus depèn de l'alimentació que s'ha donat als cucs.

Aquest adob natural facilita:

  • L'aportació d'elements nutritius i minerals per a totes les espècies vegetals
  • Un lent alliberament dels nutrients a mida de l'exigència de cada espècie
  • L'assortiment microbacterià que és la base de la fertilitat

I, per tant, serveix per:

  • Millorar les característiques físiques del sòl i la seva activitat biològica
  • Augmentar la capacitat de retenció d'aigua del terreny
  • Donar al terreny més defenses contra malalties parasitàries i gelades
  • Augmentar el creixement i la qualitat de flors, plantes i fruits
  • Evitar el xoc dels trasplantaments i millorar l'arrelament de les plantes