Condicions de compra

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL COMPOSTADORES.COM
1- Objecte
2- Drets i Obligacions de l’usuari
     2.1- Condicions d’Accés i Ús
              2.1.1- Registre d’Usuari
              2.1.2- Assignació de les Claus d’Accés
              2.1.3- Ús i Custòdia
     2.2- Contingut i Actuacions de l’Usuari
3- Drets i Obligacions de Compostadores.com
4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament
5- Garantia
6- Devolucions i Dret de Resolució
7- Propietat Intel•lectual
8- Protecció de Dades
9- Fur i Legislació

 

1- Objecte

Les presents Condicions Generals (en endavant les “Condicions Generals”) tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització del portal d’Internet emplaçat a l’adreça www.compostadores.com (en endavant “El Portal” o "Compostadores.com") i de la que és titular l’entitat Compostadores, S.L., amb domicili social a Pol. Industrial Camí Ral, Antic Camí Ral de València, 38, N7, 08860 Castelldefels (Barcelona) amb el NIF B-62830286. i l’objecte social de la qual és la recopilació, confecció y difusió d’informació a través d’Internet així com la comercialització y venta de productes pel compostatge.

La mencionada pàgina web ha estat elaborada, creada i dissenyada per Compostadores S.L., per a donar a conèixer i permetre l’accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l’accés a altres pàgines amb les que el Portal mantingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altra índole.

La mera utilització del portal, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’Usuari (en endavant Usuari), qui declara conèixer i acceptar sense cap reserva ni excepció, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.

A través del Portal Compostadores.com es facilitarà a tots els Usuaris la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i demés informació concernent a l’objecte social de la present entitat. Les presents Condicions Generals constitueixen íntegrament allò convingut entre les parts en quant a transaccions on-line de compraventa entre Compostadores.com i els seus clients.

Compostadores.com està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions disposades a les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs al Portal, sense necessitat d’avís previ. La modificació de qualsevol de les presents Condicions Generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi sigut recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.


 2- Drets i Obligacions de l’Usuari

  2.1- Condicions d’Accés i Ús

A través de la direcció emplaçada a Compostadores.com qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda a la citada pàgina web.

Les condicions d’accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

El Portal no exigeix la prèvia subscripció per la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Pel contrari, per l’accés a determinats continguts i serveis, s’exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com a Usuari (d’ara en endavant Usuari Enregistrat). En referència al tractament de dades personals, vegis la Política de Privadesa de Compostadores.com


    2.1.1- Registre d’Usuari

De conformitat amb el disposat anteriorment, Compostadores S.L es reserva alguns dels serveis oferts a través del Portal als Usuaris Enregistrats de Compostadores.com omplint el corresponent formulari de registre d’Usuaris de Compostadores.com que està a disposició dels Usuaris que ho desitgin.

L’Usuari es compromet a seleccionar, fer servir i conservar el seu nom d’usuari o “login” i la seva contrasenya o “password” (en endavant i de forma conjunta les “Claus d’Accés”) de conformitat amb l’establert a les clàusules següents:


    2.1.2- Assignació de les Claus d’Accés

L’Usuari tindrà l’opció d’escollir i indicar les seves pròpies Claus d’Accés. L’Usuari no podrà escollir com Nom d’Usuari paraules, expressions o conjunts gràfics-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per la utilització del qual no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei, moral i ordre públic.

Compostadores.com es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d’Usuari que reuneixi alguna de les característiques anteriorment mencionades.


    2.1.3- Ús i Custòdia

L’Usuari es compromet a fer ús lícit i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a disposició de tercers les seves Claus d’Accés.

L’Usuari es compromet a comunicar fefaentment al Webmaster de Compostadores.com a la major brevetat possible, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per part d’un tercer.

Les Claus d’Accés solament podran ser utilitzades pels usuaris a qui se’ls hagi assignat. Compostadores.com queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que pugui derivar per danys i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència a la guàrdia i custòdia de les Claus d’Accés, pèrdua o ús contravenint el disposat a aquestes Condicions Generals.


  2.2- Contingut i Actuacions de l’Usuari

L’Usuari es compromet a fer ús lícit, diligent, honrat i correcte de la informació o contingut que tingui accés bé a través de la pàgina web de Compostadores.com o de tercers prèviament proporcionada per Compostadores.com, sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, excepte per ús personal, informació (s’ha d’entendre com a informació qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, software i, en general, qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic, etc.) que sigui propietat del Portal.

Igualment l’Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin afectar negativament, alterar el propi Portal així com no introduir ni difondre els denominats “virus informàtics” que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Portal. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització dels continguts en conformitat amb el disposat a la llei, moral i ordre públic, no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de Compostadores.com o persona delegada per aquest.

A aquest respecte, Compostadores.com s’exonera de qualsevol tipus d’error o virus informàtic introduït per tercers.

Acomplir tots els requisits disposats en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i demés anàlegs.


2.3- Contingut del Portal

El Portal té com a objectiu principal proporcionar un servei d’informació i distribució de productes i serveis.

Es defineix a sí mateix com “el portal vertical del sector ecològic que incorpora una base de dades de productes permanentment actualitzats i ofereix servei de suport tècnic, continguts i utilitats”.
 
Esta Base de Dades propietat de Compostadores.com conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar així com una actualització constant dels preus, descripció tècnica completa, etc.

La informació proporcionada no s’haurà de considerar en cap moment ni completa ni exhaustiva degut al variat ventall de productes i serveis existents al sector. Compostadores.com per la seva part intentarà en la mesura de les seves possibilitats actualitzar constantment els preus dels productes mitjançant una comunicació constant amb els proveïdors i fabricants.

Compostadores.com manifesta que el producte ofert se sol correspondre amb la fotografia i descripció tècnica del mateix. No obstant queda exonerada de la responsabilitat per aquells supòsits als que per errors tècnics o humans haguessin equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció tècnica i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu podent existir variacions en l’aspecte físic, sense desacreditar la integritat i prestacions del producte sol·licitat.

Compostadores.com s’exonera dels continguts, informacions, opinions o comentaris difosos a través del seu Portal ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.


3- Drets i Deures de Compostadores.com

Compostadores.com respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el seu copyright.

Compostadores.com es compromet a l’adopció dels medis i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privadesa a les comunicacions. No respondrà quan, adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

Compostadores.com no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen a l’Usuari o a terceres persones o entitats que tinguin accés, difonguin, comuniquin, exhibeixin o venguin dita informació del Portal titularitat de Compostadores.com.

Compostadores.com es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense avís previ a l’Usuari, sempre i quan sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i/o concreta ubicació del contingut integrant del Portal, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als Usuaris quan aquests no facin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats al Portal. Seguint la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que siguin il·lícits, racistes, delictius, d’apologia al terrorisme, violació dels drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d’estafa, o de qualsevol altra forma que incompleixin les lleis o normatives aplicables tant nacionals com internacionals.

Compostadores.com no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal degut a interrupcions, avaries, etc. així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar al portal o als documents electrònics i arxius emmagatzemats al sistema informàtic.

El Portal posa a disposició dels Usuaris certes eines com botons, banners, links o enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres sites relacionades amb l’objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d’aquestes eines té com a fi últim proporcionar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable Compostadores.com dels sites als que accedeixi l’Usuari a través de la seva pàgina, en el que al Dret a l’Honor pugui afectar. Por tot això serà l’Usuari qui, sota la seva pròpia responsabilitat, accedirà a través d’aquests hipervincles. Per la seva part Compostadores.com intentarà en mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests hipervincles, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan infringeixin el principi descrit a les presents Condicions Generals.


4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament

En base a la seva política comercial, Compostadores.com podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa entitat o rellevància així com altres que pugui estipular Compostadores.com en el seu moment. No obstant, serà Compostadores.com qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes a qui cregui oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l’IVA però NO les despeses de manipulació i ports.

Compostadores.com es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat  d’avís previ. Igualment Compostadores.com podrà premiar als seus clients amb descomptes per pagament immediat o pagament en metàl·lic. Dit descompte o rebaixa serà realitzat per Compostadores.com lliure i voluntàriament, i a la seva discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els recollits per Compostadores.com a la seva oferta i tindran validesa fins l’expiració del període senyalat o l’esgotament del seu stock.
 
Les despeses de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats al carretó de la compra i a la comanda. Aquestes despeses podran variar en funció d’un nou destí escollit pels clients.

Per a realitzar una compra serà indispensable realitzar un carretó de la compra i haver procedit prèviament a omplir el corresponent formulari de subscripció, posteriorment s’haurà d’emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com els terminis aproximats de lliurament i procedir al pagament.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província a la que s’efectuï l’enviament, i en qualsevol cas comença a contar des que Compostadores.com rep l’import de la comanda. El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compraventa a l’empara de les presents Condicions Generals, es troba subjecte al pla de disponibilitat  de Compostadores.com. Aquest realitzarà tots els esforços possibles amb la fi d’efectuar els lliuraments a la data prevista, oferta o confirmada. No obstant, no adquirirà cap responsabilitat per errors a l’execució d’aquestes dates sempre i quan sigui per causes alienes a Compostadores.com.

Si el retràs del lliurament és imputable a Compostadores.com i supera els 7 dies, es procedirà , prèvia petició per escrit del client, a la devolució íntegra de l’import prepagat per la mercaderia el lliurament de la qual s’hagués retardat. Tanmateix, Compostadores.com no resultarà responsable per cap lucre cessant o dany emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima serà en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Si el client cancel·la total o parcialment comandes abans que Compostadores.com hagués procedit a l’expedició d’aquestes, Compostadores.com podrà exigir el pagament d’una compensació en concepte de despeses i tramitació, consistent en el 4% del valor de la mercaderia refusada. Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per  Compostadores.com. En els supòsits que el client acceptés com a forma de pagament el prepagament, el client haurà de procedir a abonar el producte després de realitzar la comanda.
 
Els productes adquirits han d’abonar-se després que s’accepti el preu final, que serà enviat per e-mail, fent arribar a Compostadores.com l’import que figura al mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament seleccionats que, per a una major seguretat del client, són:

- Transferència bancària a algun dels comptes indicats a l’apartat informatiu de la web corresponent. 

- Contra reembors, amb una despesa afegida del 6% de comissió sobre el valor total pel transportista, amb un màxim de 50€ + IVA i un mínim de 2 € + IVA.

- Sistema de compra segura amb targeta Verified by Visa i MasterCard SecureCode.

Un cop comprovat el pagament s’iniciarà per part de Compostadores.com la tramitació de la comanda.

Després d’haver rebut el pagament corresponent a una comanda, Compostadores.com procedirà a emetre i enviar la FACTURA a l’adreça que apareix a la subscripció, o a la indicada pel client.

Compostadores procurarà lliurar els productes de forma idèntica a com apareixen recollits a la web. No obstant, els seus proveïdors poden variar en ocasions certes característiques o quantitats ofertes a un lot sense previ avís. Compostadores.com podrà tanmateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

Una còpia de l’albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa acompanya a cada expedició. El receptor s’obliga a comprovar que el número de la seva comanda i de l’albarà coincideixen. Tanmateix s’ha de comprovar que el nombre d’embalums que apareix al document de lliurament del transportista coincideix amb el nombre d’embalums lliurats.

En el moment del lliurament de la mercaderia, l’Usuari haurà de signar l’albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l’Usuari a l’albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda.
 
La mercaderia viatja fins a la seva destinació assegurada a tot risc per Compostadores.com, estant el cost de dita assegurança inclòs al preu corresponent a l’epígraf de manipulació i ports.

Tant per fer efectiva l’assegurança com per poder compensar qualsevol error al lliurament, és condició indispensable que es faci constar a  l’apartat d’observacions del document de lliurament del transportista qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o al seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a Compostadores.com dita incidència al termini màxim de 24 hores, via e-mail o telefònicament.

Si no es compleixen aquestes condicions, Compostadores.com no assumirà cap responsabilitat sobre dita mercaderia.


5- Garantia

Les garanties dels productes són les establertes pels fabricants, sent ells en tot cas qui responguin dels possibles fallades o defectes dels productes subministrats, així com de les possibles conseqüències dels mateixos. El client queda obligat pels termes i condicions especificades a la garantia dels productes objecte de la compra a través de Compostadores.com. La garantia s’aplica sempre i quan el producte sigui emprat sota les condicions normals d’explotació determinades pels fabricants. Compostadores.com no està obligat a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys a béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provinguin d’un deteriorament o pèrdua de dades.

Compostadores.com no respondrà sota cap concepte de possibles fallades o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats. Serà el propi fabricant qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte manifestés. El client podrà verificar al Requadre de Garanties proporcionat per Compostadores.com a la seva pàgina web, els drets que té i el termini de garantia concedit a cada producte.

Compostadores.com podrà unilateralment i a la seva discreció accedir a facilitar els tràmits amb el fabricant

Los productes queden fora de garantia pels següents motius:

- Si han rebut, una vegada lliurat al client, algun deteriorament per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi a les tensions elèctriques.
- Si resulten danyats per realitzar una incorrecta instal·lació o ús del producte per part del client.
- Si es produeix una avaria provocada per un component no subministrat per Compostadores.com.
- No entren en garantia els productes no subministrats per Compostadores.com que s’afegeixin als subministrats per Compostadores.com.
- Si escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per un producte així ho indiquessin.


6- Devolucions i Dret de Resolució

La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l’acord d’ambdues parts. Compostadores.com es reserva el dret d’exigir una indemnització per compensar els possibles danys soferts per les mercaderies, així com per recuperar les despeses directes causades per la devolució. Compostadores.com només acceptarà la devolució de la mercaderia si:

1- En el termini marcat a l’efecte per la llei, el comprador exercita el seu dret a la resolució. Compostadores.com acceptarà l’exercici de dit dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintat ni instal·lat) en que va ser lliurat, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigui en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts al punt que descriu el lliurament.

2- La mercaderia fos defectuosa: a aquest respecte Compostadores.com seguirà el disposat a la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

3- La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Compostadores.com a la seva OFERTA EN FIRME.

4- Compostadores.com procedirà igualment a tornar l’import de la mercaderia quan, per causes no imputables, ja sigui (directes o indirectes) a ella, es veies impossibilitat de servir-lo.

5- Compostadores.com acceptarà la devolució de la mercaderia quan, per causes imputables a ella, el producte lliurat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

6- Les reclamacions hauran de realitzar-se un màxim de 3 dies després de la recepció de la comanda.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l’extinció de la Societat  Compostadores.com o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la Societat, petició de quitament o espera, etc.

En virtut del disposat a la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), Compostadores.com donarà un termini de 7 dies per la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l’anterior, Compostadores.com i conforme al disposat a la citada Directiva i Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que, quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents Condicions Generals, prevalent per tant el contracte de compraventa interparts subscrit. Aquest contracte serà emès per Compostadores.com i transmès al CLIENT amb l’objecte d’acceptar les condicions en ell disposades i renunciant a les presents Condicions Generals.


7- Propietat Intel·lectual

La totalitat dels continguts als que s’accedeixi a través del servei ofert pel servei prestat per Compostadores.com estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual e Industrial de Compostadores.com o de tercers. Aquest contingut no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit del seu titular (Compostadores.com).

Igualment Compostadores.com serà responsable respecte de les marques, logotips o demés signes distintius que s’incorporin en qualsevol part del Portal i que siguin propietat de  Compostadores.com, així com titular de tots els drets de

Tots els continguts i parts integrants de la pàgina web Compostadores.com han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat, raó per la qual Compostadores.com no es responsabilitza de cap manera de la inexactitud o no actualització dels continguts oferts.

Pel contrari, tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L’entitat es reserva el dret o facultat d’efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat d’avís previ. Tots els continguts inclosos a la pàgina procedents de fonts internes que portin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de Compostadores.com.


8- Protecció de Dades

Compostadores.com, plenament concienciada de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent al respecte, té implantat al sí de la seva organització un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com a personals.

Per això a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits disposats a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no solament legal si no lleial de les dades personals així com un sistema adequat per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició disposats a la ja mencionada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats a aquesta site, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa o indirectament tinguin relacions professionals per la prestació d’aquest servei o a les empreses del GRUP que pogués formar-se en el seu degut moment.

Compostadores.com allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris a un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer compleix amb tots els requisits i garanties disposats a la normativa sobre Protecció de Dades. Compostadores.com sol·licitarà única i exclusivament les dades dels Usuaris, sent aquest en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen a Compostadores.com a tractar de forma automàtica les seves dades personals, informant-lo tanmateix que pot dirigir-se al departament de Registre de Compostadores.com per exercitar el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça que a tal efecte s’assenyala.

Compostadores.com es compromet al compliment de la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privadesa de les dades transmeses. Compostadores.com adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades al nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

Respecte a aquest punt, vegis Política de Privadesa del portal Compostadores.com

De conformitat amb el disposat a la política de privadesa de Compostadores.com, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, donat el cas, oposició mitjançant l’enviament d’un e-mail a l’adreça de info@compostadores.com.


9- Fur i Legislació

Les presents Condicions Generals estan subjectes a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al disposat anteriorment es resoldran mitjançant un arbitratge de dret d’acord amb les normes de la Cort Civil i Mercantil d’arbitratge de Madrid (CIMA) a la normativa de la qual es sotmetran. Aquest Laude estarà compost per tres àrbitres anomenats conforme a dita normativa. Si l’arbitratge no s’arribés a realitzar per acord mutu o fos declarat nul, ambdues parts es sotmetran als Jutjats i Tribunals de Madrid, amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos un altre.

L’Usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

Contacte La teva opinió ens interessa Avís legal Protecció de dades Disseny web